Jakie są sygnały alarmowe?

Od czasu do czasu w całym kraju rozbrzmiewają syreny alarmowe – zwłaszcza gdy przeprowadzane są kontrole ich stanu technicznego. Warto wiedzieć, jaki rodzaj sygnału jest dla nas ostrzeżeniem.

SYGNAŁY ALARMOWE

RODZAJ KOMUNIKATU SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU WIZUALNY SYGNAŁ ALARMOWY AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
Alarm powietrzny Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ……………

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm powietrzny

Alarm o skażeniach Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach ………….(podać rodzaj skażenia) dla ……………

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm o skażeniach dla …………..

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

RODZAJ KOMUNIKATU SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ………. około godz ………. min ………. może nastąpić skażenie …………….(podać rodzaj skażenia) w kierunku ……………… (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ………….. (rodzaj skażenia) dla ………………

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ……….. dla ……………….

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz.1415)

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast,
 2. centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny różne, gong, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

PAMIĘTAJ!
P0 USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

 1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
  • ubrać się;
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
  • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
  • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
  • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
  • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
 3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ,
UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĘ.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony:
 • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie).

POBIERZ W PDF

źródło: us.edu.pl