Reklama

Ostatnie wpisy

Negatywna ocena działalności DPS’u w Kamieniu Krajeńskim

Wojewoda kujawsko-pomorski po przeprowadzonej kontroli negatywnie ocenił działalność DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim

W dniach 25, 29 i 31 stycznia 2024 roku służby wojewody kujawsko-pomorskiego przeprowadziły kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim. Wojewoda ocenił kontrolowany wycinek działalności

DPS negatywnie i stwierdził, że “nieprawidłowości i uchybienia w kontrolowanych obszarach wynikają w dużej mierze z braku wiedzy merytorycznej oraz postawy dyrektora. Siostra Sylwia Blok, która w sposób niezrozumiały interpretuje stanowiska przedstawione przez zespół inspektorów, nie uwzględniając przy tym uwag mających na celu rozwiązanie problemów […] Niewątpliwe niepokojącym jest, iż dyrektor jednostki, osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym wykazała się nieznajomością przepisów ustawy o pomocy społecznej i jej błędną interpretacją w kontrolowanym zakresie. Pełnienie obowiązków dyrektora Domu przez siostrę Sylwię Blok skutkuje niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań i wpływa znacząco na słabą jakość i nadzór na funkcjonowaniem Domu”.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 maja 2024 roku wojewoda kujawsko-pomorski wskazuje, że zapisy “procedury prowadzenia zajęć terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim  z dnia 28 lutego 2023 roku” nie przewidują prowadzenia terapii z mieszkańcami w obiektach sakralnych, znajdujących się poza terenem DPS. Prace porządkowe oraz dekoracyjne na terenie kościoła pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim nie były ujęte w planach pracy z mieszkańcami. Jak ustalili inspektorzy z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajęcia porządkowe oraz dekoracyjne z mieszkańcami w kościele były realizowane wyłącznie z inicjatywy siostry dyrektor Sylwii Blok i DPS nie posiada dokumentacji, która odzwierciedlałaby uczestnictwo mieszkańców w terapii poprzez zajęcia w kamieńskiej kolegiacie. W momencie rozpoczęcia kontroli, czworo mieszkańców uczestniczących w zajęciach w kościele, zostało odsuniętych od wykonywania czynności porządkowych. Organ kontrolujący ocenił, że działania siostry dyrektor Sylwii Blok stanowią o całkowitym braku rozumienia obowiązujących przepisów i ich stosowania przez siostrę dyrektor.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że w prowadzonym przez DPS indywidualnym planie wspierania mieszkańca (IPW), które miało potwierdzić realizację terapii w pobliskim kościele, występują nielogiczne i niespójne zapisy. W ocenie zespołu inspektorów dokumentowane działania wskazują na fikcję w realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca. Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy dokumentu IPW mieszkańca za miesiąc grudzień 2023. Wpis z 24 grudnia 2023 roku wskazuje, że mieszkaniec realizował pracę zarobkową 7 godzin, zajęcia ruchowe 1 godzinę, zajęcia z opiekunami 2 godziny, komputer 2 godziny, muzykoterapię 2 godziny, wyjście poza teren DPS 5 godzin, rozmowy indywidualne 30 minut. Inspektorzy ocenili, że wykazana realizacja zajęć jest niemożliwa do wykonania w ciągu jednego dnia, zwłaszcza, iż dotyczy ona osoby z niepełnosprawnością. Według zapisów IPW, mieszkaniec w ciągu doby przez 12,5 godziny uczestniczy w zajęciach po powrocie z 7-godzinnego dnia pracy zarobkowej. Dodatkowo zauważono, że poddany analizie losowo dzień jest dniem świątecznym, gdzie nie ujęto potrzeb duchowych mieszkańca, który uczestniczył systematycznie w zajęciach na rzecz kościoła.

W trakcie trwania czynności kontrolnych ustalono, że w grafiku dyżurów pielęgniarek ujęta jest osoba, która nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki a w miesiącu występują dni i godziny bez obecności na dyżurze osoby posiadającej uprawnienia do podawania leków mieszkańcom DPS.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki zainteresowaniu mediów, okazało się że od prawie dwóch lat w DPS przebywa dwóch przyrodnich braci, będących w normie intelektualnej. Inspektorzy wojewódzcy wskazali, że siostra dyrektor Sylwia Blok nie podjęła natychmiastowych i wzmożonych działań zmierzających do zmiany formy opieki nad braćmi. Postanowienie Sądu Opiekuńczego o wydaniu zgody na umieszczenie osoby w DPS nie podlega weryfikacji  w chwili przyjęcia. Natomiast po zamieszkaniu i obserwacji mieszkańca, dyrektor ma obowiązek podjąć stosowne działania w celu ewentualnej zmiany formy opieki nad małoletnim. Służbom wojewody trudno było określić czy 2-letni pobyt braci z normą intelektualną w DPS przyczynił się do zahamowania ich rozwoju lub spowodował regres. Siostra dyrektor podjęła pierwsze czynności wobec braci dopiero rok od umieszczenia ich w DPS, poprzez uzupełnienie dokumentacji wymaganej przez Ośrodek Adopcyjny w Bydgoszczy. Zespół inspektorów uważa działanie siostry dyrektor za opieszałe i przewlekłe w stosunku do wyjątkowej sytuacji małoletnich. W ocenie kontrolujących dyrektor DPS powinien podjąć natychmiastowe działanie wobec rodzeństwa celem umieszczenia ich w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej, tym bardziej, że oboje znajdują się w normie intelektualnej.

Podczas prowadzenia czynności inspektorzy dokonali sprawdzenia wykonania zaleceń przekazanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2022 roku. Wówczas przekazano DPS 15 zaleceń pokontrolnych. Kontrolujący ustalili, że nie zostało wykonane zalecenie z zakresie likwidacji pokoju 5-osobowego, w którym przebywa 5 mieszkańców. Pomieszczenie nie jest oddzielone drzwiami i jest pokojem przechodnim, które nie gwarantuje mieszkańcom poczucia intymności. W związku z niewykonaniem zalecenia wojewoda wszczął postępowanie administracyjne, mające na celu wymierzenie kary za jego wykonanie.

Zespół inspektorów w trakcie kontroli w 2022 roku zalecił weryfikację zatrudniania mieszkańców w kuchni Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie “Bądź Aktywny”. W ocenie służb wojewody osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie ubezwłasnowolnione, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i zawartym w nim braku możliwości samodzielnej egzystencji nie powinny tej pracy wykonywać bez nadzoru asystenta pracy. W związku z opinią Państwowej Inspekcji Pracy, w której mowa o braku nieprawidłowości w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych intelektualnie, wojewoda odstąpił od nałożenia kary.

Wojewoda kujawsko-pomorski po zakończeniu postępowania kontrolnego zalecił dyrekcji DPS niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku przyjęcia dziecka w normie intelektualnej. Wojewoda bez zbędnej zwłoki zaleca zatrudnienie kierownika działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, szczegółowo dokumentować podejmowane działania w ramach realizacji planów indywidualnego wspierania mieszkańców (IPW) oraz realizować zajęcia terapeutyczne z mieszkańcami w oparciu o dokumenty, przygotowane przez wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Redakcja
Redakcjahttps://www.wiecbork112.pl
Redaktor Naczelny Portalu Wiecbork112 Email: wiecbork112@gmail.com Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Wiecbork112.pl wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Ostatnie posty

OFERTA PRACY

Polecane strony